Τα Φωτοβολταϊκά

Τα Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά πάρκα αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη και περισσότερο αναπτυσσόμενη επένδυση στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ως εκ τούτου... θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την μέγιστη επαγγελματικότητα και θα πρέπει να υλοποιούνται από έμπειρους επιστήμονες, μελετητές και κατασκευαστές.

Οι ΑΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού και μαζί με την εξοικονόμηση ενέργειας συνιστούν βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής και της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ηλιακή ενέργεια, με ανεξάντλητα αποθέματα που τόσο πλούσια και απλόχερα μας χάρισε η φύση, θα βοηθήσει έμπρακτα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τα φωτοβολταϊκά έχουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως μηδενική ρύπανση, αθόρυβη λειτουργία και ελάχιστη συντήρηση. Α ναμένεται να αυξήσουν τη συμβολή τους στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ, καθώς συνιστούν μια σύγχρονη και αποδοτική ενεργειακή τεχνολογία, και προσφέρουν μια σειρά από σημαντικά οφέλη για τη χώρα:


1. Αξιοποίηση μιας εγχώριας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που στην Ελλάδα διαθέτουμε σε αφθονία, αφού σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία η χώρα μας διαθέτει 300 ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο.

2. Ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών αιχμής, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, όπου τότε χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και τότε ακριβώς τα Φ/Β έχουν τη μέγιστη απόδοση τους.

3. Μείωση των απωλειών που προκύπτουν λόγω μεταφοράς μέσω του δικτύου, με την παραγωγή του ρεύματος να γίνεται στον τόπο της κατανάλωσης, ελάφρυνση των γραμμών και χρονική μετάθεση των επενδύσεων στο δίκτυο.

4. Υποστήριξη της φιλικής προς το περιβάλλον τουριστικής ανάπτυξης και του οικολογικού τουρισμού, ιδιαίτερα στα νησιά. Η ενεργειακή εξάρτηση των νησιωτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο και το τεράστιο κόστος μεταφοράς της, έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στην τουριστική ανάπτυξη και στο κόστος παραγωγής ενέργειας, το οποίο τελικώς χρεώνεται η ΔΕΗ.

5. Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση κοινωνικών στόχων (νέες θέσεις εργασίας), καθώς και ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Φ/Β εκτός από την πολύ διαφημισμένη τελευταία δυνατότητα της πώλησης ρεύματος προς το δίκτυο σε προνομιακή τιμή, μπορούν να αποτελέσουν λύση σε συνδυασμό με μπαταρίες για απομακρυσμένους οικισμούς, όπου είναι δύσκολη η ρευματοδότηση από τη ΔΕΗ και η τροφοδοσία με καύσιμα .

Η πολιτεία από το 2006 έχει λάβει σειρά νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων για την προώθηση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των Φ/Β. Ο ΦΠΑ για το προς πώληση ρεύμα ορίσθηκε πρόσφατα στο 9%, ενώ ο στόχος της Κυβέρνησης για παραγωγή ρεύματος από Φ/Β είναι στο 18% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας της χώρας.

Για αυτούς τους λόγους το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και δημιουργήθηκαν δυσχέρειες σε επίπεδο χειρισμού των προτεινόμενων αδειών. Ήδη όμως οι δυσκολίες ξεπέρνιουνται και οι επενδύσεις παίρνουν τη σειρά τους.